Etikai kódex

(Megbízók számára rövidített változat)

Az ETIKAI KÓDEX, továbbiakban EK a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) által készített és elfogadott alapdokumentum. Az Inspi-Ráció Egyesület (IRE) minden tagja attól függetlenül, hogy tagja-e az SZMT-nek elfogadja és magáénak vallja az EK-ban foglaltakat. Annak érdekében, hogy az EKfolyamatosan meg tudjon újulni, az IRE minden tagja legjobb tudása, tapasztalatai és a megbízók visszajelzései alapján folyamatosan tesz olyan, az EK-t korszerűsítő javaslatokat, melyek pontosíthatják a tagok kötelességeit a megbízóikkal, kollégákkal, s általában a nyilvánossággal szemben. A javaslatok alapján az IRE közgyűlése minden évben felülvizsgálja az EK-ban foglaltakat, és amennyiben szükséges módosítja azt.

Az EK-ban foglaltak célja, hogy támogatást és iránymutatást nyújtsanak etikai alapelveivel, normáival és értékeivel az IRE tagjai, valamint a szakma szolgáltatásait igénybe vevő megbízók számára.

Az EK tudatosan nem foglal állást egy adott elméleti – szakmai megközelítés mellett, hiszen az ilyen jellegű dilemmák, különbségek természetesek és a szakma állandó fejlődésének, megújulásának alapját jelentik.

Általános  cél

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk megbízóink számára, melyek biztosítják hatékonyságuk növekedését, fejlődésüket a szervezeten belül és a vezetésben egyaránt. Ismereteinket és módszereinket megbízóink életének fejlesztése és minőségi változása érdekében kamatoztatjuk, figyelembe véve a kulturális, etnikai, etikai különbségeket, valamint más tudományterületek releváns ismereteit munkánk során.

A szervezetfejlesztés lényege

A szervezetfejlesztés területén iránymutató az alábbi meghatározás, amelyet az IRE is munkája alapjaként fogad el.

“A szervezetfejlesztés 1. tervszerű, 2. a szervezet egészére kiterjedő és 3. felülről szervezett törekvés, amely 4. a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza 5. a szervezeti “folyamatokba” való tervszerű beavatkozás útján, 6. magatartástudományi ismeretek felhasználásával.”

(R. Beckhard)

 • A szervezetfejlesztési megbízás egyaránt vonatkozhat egyénre, csoportra, vagy a szervezet egészére, attól függően, hogy mire van szükség, s hol jelölhetők ki a szakértői kompetencia határai.
 • A szervezetfejlesztés a tag és a megbízó megegyezése alapján kiterjedhet folyamatra, de jelenthet válsághelyzetben történő beavatkozást is.

Értékek és Etikai alapelvek

Munkánkkal megváltoztatjuk, átalakítjuk az emberek életét, mely kihatással van nagyobb rendszerekre, így a társadalomra is. Ezért szolgáltatásainkkal támogatjuk, hirdetjük az alábbi értékeket: önállóság, szabadság, felelősség, integritás, önkontroll, önbizalom, kölcsönös tisztelet, tolerancia, bizalom, részvétel és az emberi jogok.

A szervezetfejlesztési munka során tevékenységünket az alábbi értékek jellemzik:

 • szakszerűség és felkészültség
 • tisztesség és korrektség
 • körültekintés, megfontoltság
 • a kollégák és megbízók megbecsülése
 • szakmai igényesség
 • elkötelezettség
 • tartózkodás a hatalommal való visszaéléstől
 • titoktartás

Az IRE minden tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani, tekintet nélkül a díjazás vagy más érdekeltség mértékére.

Gyakorlati vonatkozások

A kódex olyan értékeket, etikai alapelveket tartalmaz, melyeket képviselünk azokban a speciális helyzetekben, melyekkel a szervezetfejlesztés folyamán találkozunk.

Az alapvető kapcsolat a megbízó és a szervezetfejlesztő találkozása, de munkánk során kapcsolatban állunk kollégákkal, más szakterületek képviselőivel, s a nyilvánossággal is.

Javaslataink, beavatkozásaink megváltoztathatják, átalakíthatják az emberek életét, melyért felelősséggel tartozunk.

Felelősség a megbízóval szemben

A megbízó autonómiája:

 • Mint szervezetfejlesztők, felelősek vagyunk saját munkánkért, beleértve annak szervezését, színvonalát, a módszertant és eszközöket, melyekkel a munka során dolgozunk annak érdekében, hogy segítsük, támogassuk a megbízót fejlődésében egyéni, csoport vagy szervezeti szinten.
 • Döntéseink meghozatalakor tekintettel vagyunk a megbízó lehetőségeire, teherbíró képességére.
 • Megadunk minden információt: a beavatkozás céljáról, szabályokról, stratégiáról, szerepekről, költségekről, a várható eredményekről és a lehetséges kockázatról is.
 • Tevékenységünkkel lehetővé tesszük a változáshoz szükséges eszközök elérhetőségét a megbízó hite, értékei és szükségletei szerint.

Kötelezettségek, keretek, határok:

 • Az a döntés, hogy egy szervezetfejlesztési folyamat elinduljon, a megbízó választása és felelőssége.
 • Felelősségünk, hogy a döntéshez szükséges információkat megadjuk, és az információk beszerzéséhez szükséges előzetes konzultációt, valamint a folyamat közbeni konzultáció lehetőségét biztosítsuk.
 • Meg kell határoznunk, fenn kell tartanunk azokat a határokat, melyeken belül pontosan definiáljuk kapcsolatunkat a megbízóval, jól elkülönítve ezt más kapcsolatoktól. Felelősségünk, hogy ezt a megbízó felé pontosan közvetítsük.
 • A szervezetfejlesztő nem élhet vissza sem a megbízó anyagi, érzelmi helyzetével, sem saját bizalmi pozíciójával.
 • Bármilyen elítélhető üzleti kapcsolatba való bevonódás (pl. korrupció) etikátlan.
 • Ha a munkakapcsolaton kívül bármilyen más (pl. szexuális) kapcsolat alakul ki a szervezetfejlesztő és a megbízó között, amely a szervezetfejlesztési folyamatot megzavarhatja, a kapcsolat felbontását a szervezetfejlesztőnek kell kezdeményeznie.
 • Be kell fejezni vagy korrigálni a munkát, illetőleg a szerződést, ha világossá válik, hogy:
  • nincs haszna a megbízónak belőle,
  • a szerződésben foglaltak teljesültek,
  • értékek, etikai elvek tekintetében ütközés történik.
 • Ha olyan konfliktusba keveredünk, mely megosztja a megbízót és munkatársait, törekedjünk annak feloldására, sikertelenség esetén mérlegeljük a munka szüneteltetését!
 • Konfliktusok esetén viselkedjünk pártatlanul. Ha kénytelenek vagyunk feladni pártatlanságunkat, tegyük ezt nyíltan, határozottan!

Az információk és a szakértő:

 • Minden, a szervezetfejlesztésről szóló – írott, szóbeli – információ pontosan fedje le a szolgáltatás természetét, lényegét, valamint informáljon a konzultáns szakértelméről, ismereteiről, tapasztalatairól.
 • A szervezetfejlesztő felelőssége, hogy hívja fel a kliens figyelmét a lehetséges érdekkonfliktusokra, valamint ragaszkodjon a kölcsönösen elfogadott díjakhoz, s más anyagi természetű megállapodásokhoz.
 • A szervezetfejlesztő köteles ragaszkodni a szerződésben, megállapodásban rögzített keretekhez, melyektől csak abban az esetben térhet el, ha úgy véli, hogy ellenkező esetben a megbízó magának, másnak, szervezetének komoly károkat okozhat.

Titoktartás:

 • Biztosítanunk kell a titoktartást, így nem használhatunk videó-felvevőt, magnetofont, valamint egyéb megfigyelésre alkalmas eszközt vagy megfigyelésre irányuló tevékenységet a megbízó határozott – lehetőleg írásos – beleegyezése nélkül.
 • A szervezetfejlesztőnek fenn kell tartania a titoktartást minden érintett személlyel szemben, s minden, a szervezetről szóló információra kiterjedően, akár közvetlenül kapta azokat a megbízótól, akár indirekt úton jutott hozzá.
 • A nyilvánosság előtt, publikációkban, riportokban, s egyéb más módon az események ismertetésében, rögzítésében fontos, hogy az érintettel való megállapodás hiányában kerüljük az azonosítható adatok közlését, így a megbízó felismerhetőségét.
 • Szakmai konzultációk, megbeszélések esetén – ha nem kerülhető ki a megbízó kilétének felfedése – a titoktartási kötelezettség kiterjed a konzultáció, megbeszélés résztvevőire is.
 • A megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül róla semmi sem publikálható.

A szervezetfejlesztő szakértelme, képzettsége:

 • Az IRE tagjaitól elvárja, hogy a szakmai kompetenciáik határain belül, előzetes tanulmányaiknak, képzettségüknek és tapasztalataiknak megfelelően gondoskodjanak magas színvonalú szakmai szolgáltatás biztosításáról.
 • Informálnunk kell a megbízót a szervezetfejlesztési beavatkozások szükségességéről, valamint ha elkerülhetetlen, a különböző szakmai területek képviselőinek bevonásának fontosságáról.
 • A szervezetfejlesztő felelős saját hatékonyságáért, képességeinek és tudásának szinten tartásáért.
 • Ha a szervezetfejlesztő zavaró körülmény hatására – ha átmenetileg is – “megrendül” szerepében, kérjen segítséget, vagy függessze fel, fejezze be a szervezetfejlesztési folyamatot.

Felelősség a személyes fejlődésért:

 • Szert kell tennünk alap és célirányos ismeretekre, képzettségre. Elvárható tőlünk, hogy folytassuk szakmai és etikai fejlődésünket szakterületünkön.
 • Ha szükséges, kérjünk konzultációt kollégáinktól, hogy követhessük saját fejlődésünket, s minimalizálhassuk saját “vakfoltjainkat”.
 • A szervezetfejlesztők szükség szerint vegyék igénybe speciális ismeretekkel rendelkező szakértők szolgáltatásait, ha a felmerülő feladat a kompetenciájuk határain túl van.

Az IRE közgyűlése elfogadta: 2003-ban